wyszukiwarka zaawansowana
 • więcej
Regulamin sklepu internetowego

(obowiązuje od 01.04.2018r.)

§1Definicje

1.Sprzedawca, - Ttruck24.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, posiadająca adres: ul. Kościerzyńska 32, 51-416 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000668541, NIP: 8952126623, REGON: 366802463

2. Sklep internetowy- serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: www.etruck24.pl, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar.

3. Towar/Produkt- rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

4. Regulamin- niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klienta a także zasady postępowania reklamacyjnego. 

5.Użytkownik/Klient- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna.

6. Konsument- konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

7. Umowa sprzedaży na odległość- umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie), zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego

8. Ceny- wszystkie ceny podane Sprzedawcy - na stronie etruck24.pl są podawane w polskich złotych (PLN). Ceny widoczne w sklepie internetowym etruck24.pl są cenami netto. Na kartach produktów, widocznych każdorazowo przy oglądaniu opisu produktu widnieją ceny brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

9. Treści- wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

10. Konto- zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.

11. Polityka prywatności i cookies sklepu internetowego etruck24.pl- dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępna na stronie Sprzedawcy.

12.Mailing - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy lub na zlecenie osoby trzeciej.

13. Usługa Sprzedawcy - usługa wykonywana przez Sprzedawcę lub podwykonawcę:(np.: Dostawa Towaru, Ubezpieczenie, Gwarancja, Usługi Dodane)

14. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:

 • zawieranie umów sprzedaży online – w zakresie towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym, w tym licencji elektronicznych,
 • prowadzenie Konta klienta,
 • przesyłanie wiadomości e- mail,
 • newsletter/mailing – zapisanie się do listy odbiorców jest dobrowolne,
 • przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, przebieg realizacji reklamacji.

§2

Postanowienia ogólne

 1.   Niniejszy regulamin skierowany jest do Użytkowników i określa zasady korzystania ze sklepu etruck24.pl
 2.   Prawidłowe korzystanie ze sklepu etruck24.pl możliwe jest po spełnieniu przez system teleinformatyczny Użytkownika wymagań opisanych w§3niniejszego regulaminu.
 3.   Ceny wszystkich produktów prezentowane na stronie sklepu etruck24.pl sącenami netto i sąwyrażone są w polskich złotych (zł).Dodatkowo na karcie produktu prezentowane są zarówno ceny brutto jak i netto, ceny te są wyraźnie oddzielone i opisane.
 4.   Informacje na stronach internetowych sklepu etruck24.pl stanowią wyłącznie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie w sklepie etruck24.pl składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych na stronie sklepu etruck24.pl. Cena oraz opis towaru stają się wiążące dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji poprzez zmianę statusu zamówienia w systemie na „Przyjęte do realizacji”.Potwierdzenie zamówienia jest wysyłane do Klienta drogą elektroniczną (moment zawarcia umowy sprzedaży). 

§3

Rejestracja Konta

 

 1.  Rejestracja Konta jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie Usług pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 2.   Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym dostępnym pod adresem http://etruck24.pl/pl/reg, służącym założeniu Konta jest bezpłatne, dobrowolne i bezterminowe.
 3.  Z chwilą rejestracji konta umowa o świadczenie usług  zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 4.  Konto dostępne jest dla Użytkowników, którzy zalogują się na nim podając unikatowy, odpowiedni login (nazwę będącą adresem poczty elektronicznej Użytkownika podanym w trakcie procesu rejestracji Konta) oraz hasło (ciąg znaków alfanumerycznych mający na celu zabezpieczenie oraz identyfikację Użytkownika w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji).
 5. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim również w przypadku zaniechania jego odpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.
 6. Umowa o świadczenie Usług może być wypowiedziana w formie tradycyjnej pisemnej lub elektronicznej zarówno przez Klienta-Użytkownika, jak i Sprzedawcę, bez uzasadnienia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
 7. W przypadku ustania mocy wiążącej umowy o świadczeniu Usług, Konto danego Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Klienta - Użytkownika a wszystkie złożone przez niego zamówienia anulowane  za wyjątkiem tych, które przejęto już do realizacji.
 8. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko, numer NIP,i adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą.
 9. Do złożenia zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta

§4

Składanie i realizacja zamówień

 

 1. Informacje o Produktach zamieszczone na stronach internetowych sklepu etruck24.pl stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest zakończenie przez Użytkownika Procesu składania zamówień i otrzymanie drogą elektroniczną na wskazany przy Koncie adres e-mail potwierdzenia zamówienia. Z chwilą otrzymania potwierdzenia zamówienia pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa Sprzedaży
 3. Jeżeli zamawiany Produkt nie jest dostępny, Użytkownik pod wskazanym przy Koncie adresie e-mail jest informowany o:
 4.   braku dostępności produktu na magazynie,
 5.   możliwości i czasie zaopatrzenia Sprzedawcy w produkt zamawiany przez Użytkownika,
 6.   innych okolicznościach, które dla Użytkownika mogłyby okazać się przydatne np. o posiadanych przez Sprzedawcę produktach zamiennych.
 7.   Użytkownik może złożyć zamówienie poprzez:
 8.   Konto
 9.   telefoniczny kontakt pod numerami 71 308 78 00, po potwierdzeniu przez Sprzedawcę danych użytkownika.
 10.   Szacowany czas realizacji zamówienia Sprzedawca podaje w Dniach roboczych.
 11.   Realizacja zamówienia następuje w terminie wskazanym w Procesie składania zamówienia lub indywidualnie ustalonym ze Sprzedawcą.
 12.   Produkty z zamówień o statusie „przyjęte do realizacji” zostaną wysłane do Użytkownika, niezwłocznie po przyjęciu wpłaty przez Sprzedawcę z tytułu zapłaty za zamówione Produkty, chyba że Użytkownik wybrał formę płatności „Kurier za pobraniem”.


§5

Formy płatności

  1. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące sposoby płatności:

 • płatność za pobraniem kurierowi przy odbiorze przesyłki,
 • płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

     Numer rachunku: 89114020040000390276747177

2.  Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie sklepu etruck24.pl w zakładce „Formy płatności” pod adresem http://etruck24.pl/pl/i/Dostawa-i-platnosci/8.

3. Sprzedawca za zakupiony towar wystawia fakturę VAT

4. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.

5. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy.

§6

Wysyłka towaru i koszty dostawy

 1.   Wysyłka towaru odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich ubezpieczoną przesyłką.
 2.   Koszty transportu widoczne są w podsumowaniu potwierdzenia realizacji zamówienia.
 3.   Dostawa Produktu możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4.   W przypadku wysyłki poza terytorium RP wymagany jest wcześniejszy kontakt w celu ustalenia kosztów i czasu realizacji zamówienia.
 5.   Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę. Czas wysyłki określony jest indywidualnie dla każdego produktu na stronach internetowych Sklepu Etruck24.pl oraz zostaje każdorazowo potwierdzony z Użytkownikiem przy składaniu Zamówienia.
 6.   W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 7.   Za początek biegu terminu dostawy Produktu do Użytkownika przyjmuje się:
 8.   w przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne - dzień uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 9.   w przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności za pobraniem – dzień otrzymania potwierdzenia zmianystatusu zamówienia na „przyjęte do realizacji”.
 10.   Klient ma obowiązek sprawdzić przesyłkę (dostarczony Produkt) przy odbiorze w obecności kuriera, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń sporządzić protokół szkody/rozbieżności , który będzie stanowił podstawę reklamacji.

§7

Reklamacje

 1. Jeżeli po odbiorze towaru (czyli po przejściu własności) Klient stwierdzi,że towar posiada wady fizyczne, Klient wedle własnego wyboru może:
 • skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych (dotyczy towarów objętych gwarancją),
 • złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi zakupiony Produkt wolny od wad.
 1. Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy dotyczący sprzedanego produktu z wadą fizyczną lub prawną (rękojmia) jest określony w obowiązujących przepisach a w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych (dotyczy towarów objętych gwarancją),
 3. złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.
 4.  Reklamację można złożyć w następujący sposób:
  •   pisemnie na adres: Truck24 Sp.z o.o ul.Kościerzyńska 32, 51-416 Wrocław
  •   przy pomocy poczty elektronicznej na adres: sklep@etruck24.pl
 5. W zgłaszanej reklamacji rekomendujemy podanie informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu, a zwłaszcza: rodzaju i daty wystąpienia wady, czego Klient domaga się od Sprzedającego, danych kontaktowych składającego reklamację oraz załączyć dowód zakupu w postacifaktury VAT.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 7. W przypadku gdy do odniesienia się przez Sprzedawcę do reklamacji lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi konieczne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, transport odbywa się na zlecenie i koszt Klienta chyba, że Sprzedawca i Klient ustalą inny sposób na ustalenie istnienia i rodzaju zgłaszanych wad.
 8. W przypadku uzasadnionej reklamacji i potwierdzeniu pomiędzy Klientem  a Sprzedawcą dalszych czynności Klient otrzyma zwrot kosztów poniesionych z tytułu wysłania wadliwego towaru
 9. Więcej szczegółów dotyczących reklamacji i zwrotów dostępne jest na stronie internetowej Sklepu Etruck24.pl 

§9

 

Ochrona danych

 1.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest firma Etruck24.pl Sp.z.o.o. (adres: ul Kościerzyńska 32, 51-416 Wrocław) NIP: 8943124694.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania lub żądania usunięcia.
 3.  Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Użytkownika powinny być kierowane na adres poczty elektronicznej: sklep@etruck24.pl

§10

Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu Etruck24.pl

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 2. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
 3. dostęp do poczty elektronicznej;
 4. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0 i wyższej;
 5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi języka Javascript.
 6. Strona internetowa Sklepu Etruck.24.pl zoptymalizowana jest dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

§11

Mailing

 1. Korzystanie przez Użytkownika z usługi Mailing jest dobrowolne i bezterminowe.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest Mailing, uzyskany w trakcie rejestracji Konta adres poczty elektronicznej (e-mail) dodawany jest do listy wysyłkowej (e-mailingowej) i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Mailingu.
 3. Każdy Użytkownik ma możliwość rezygnacji z usługi Mailingu poprzez wysłanie wiadomości e-mail informującej o swojej woli na adres: sklep@etruck24.pl

§12

Prawa autorskie i własność intelektualna

 1.   Strona internetowa Sklepu Etruck24.pl  chroniona jest prawem autorskim.
 2.   Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów, a w szczególności opisów i zdjęć zamieszonych na Stronie internetowej Sklepu bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Usługodawcy.

§13

Zmiany regulaminu 

 1.  Etruck24.pl  Sp.z o.o jest uprawniona do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Etruck24.pl. Termin zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Etruck24.pl zmienionego Regulaminu.

§14

Postanowienia końcowe

 1.  Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2.  W sprawach spornych nieuregulowanych w Regulaminie lub powstających w związku z nim zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3.  Regulamin dostępny jest na stronie Sklepu internetowego pod adresem: http://etruck24.pl/pl/i/Regulamin/4
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie internetowej pod adresem wskazanym w pkt. 3 powyżej.
 5.  Do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym wymagane jest zapoznanie się użytkownika z Regulaminem i jego akceptacja.
 6. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

 

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl